qkswlerhfl

페이지 정보

profile_image
작성자짱깨 조회 9회 작성일 2021-06-18 08:21:29 댓글 0

본문

퀼트 No.116 (5-5) 반짇고리, 바늘쌈지(sewing bag), 소잉가방만들기 프로젝트, Sewing bag making project, How to make, etsy

#토마토캔디 #반짇고리만들기 #퀼트소품

참고재생목록 : https://youtube.com/playlist?list=PLWhyJu0Dlr2t2-PnL0TodOP-XkQDl_h9I

★ 멤버십 가입(후원) /Membership registration (please sponsor): https://www.youtube.com/c/CandyTomato/membership

★ ETSY SHOP : https://www.etsy.com/shop/TomatoQuilt

★ 인스타그램 - https://www.instagam.com/tomato__candy

★ 스마트스토어 : http://smartstore.naver.com/tomatocandy

★ 아이디어스(idus shop) : https://www.idus.com/tomatocandy

★ 블로그 Blog (Information) - https://blog.naver.com/yung6620
Maria de los Angeles Carrillo Flores : Ya compré los patrones ...y manos a la obra!!!
Светлана Дворецкая : Восхищаюсь вашим мастерством. Всё классно.
Oľga Hucíková : Krásna taštička nádherné farby, detaily a precízna práca obdivujem trpezlivosť a ako vždy ďakujem pekne za inšpiráciu a video ďaľšia srdcovka pozdravujem
Noel MercialesYT : Nice
전혜선 : 안녕하세요 영상 너무 잘 봤어요! 완전 금손이세요... 혹시 이건 도안이 없을까요..?

반짇고리/가방형 수납함 - How to make a sewing tools bag(sewing pouch) 지퍼 가방만들기/홈패션/수작업실 지음

바느질 도구들이나 자질구레한 소품들을 수납하기 좋은 가방이에요.

손잡이가 달려있기 때문에
책상 한쪽이나 옷장 안에 걸어 놓을 수도 있어 편리하답니다.

용도에 따라 크기를 다양하게 조절해서 만들어 보세요.

* 사용한 재료
겉감 - 양면 누빔원단
주머니감 - 면 20수
고무줄, 지퍼, 지퍼 슬라이더
바이어스 테이프, 웨이빙끈

--------------------------------------------

Let's make a bag for storing sewing tools and small things.

It's convenient to hang it on one side of the desk or in the closet because it has handles.

Please adjust the size according to the purpose.

* Materials Used
Outer - Double-sided quilted fabric
Pocket - 20 Count cotton
Elastic band, zipper, zipper slider
Bias tape, webbing strap
إقرأ لي عالم القراءة للصغار : Very nice...!
Minerva Nunez :
수작업실 지음 Atelier JIEUM : Thank you!^^
수작업실 지음 Atelier JIEUM : Thank you

[프랑스자수] ENG CC 실끼우개, 실꿰기 사용해서 바늘에 실 꿰기 How to use a needle threader ENG CC

가장 흔하게 볼 수 있는 형태의 실끼우개인데요 조금 약해요.,,, 작은 바늘, 적은 수의 실을 사용하셔야 좋을 듯해요
Eng sub/cc! How to use a needle threader to thread a needle. encourage to use only small sized needle and few strands with this threader
Tasha Lee : 어찌보면 간단한거지만 누가알려주지않으면 모를방법이네요~~좋은동영상 잘보고갑니다!
민영 : 저 이거 하는법 필요했는데 감사해요!!
세계평화 : 이거 집에 있는데 왜있나 싶었어요. 지금은 이 도구 쓰는법 찾고 있었는데 동영상 잘보고 배웠어요. 주의할점까지...세심하시네요. 감사합니다.
하원이지렁 : 감사합니다.이렇게 알려주셔서 ㅎㅎ
그냥 손으로 끼우느라 애를 많이 썻는데
정말 많은 도움이 됬네요♥
노구리 : 저도 도통 이거 뭐하는건데 실 살때마다 들어있지? 해서 지금찾아보다가 이 영상보고 단번에 알았네용 ㅎㅎ 도움 많이됩니닷

... 

#qkswlerhfl

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

전체 3,155건 1 페이지
게시물 검색
Copyright © wkd.kr. All rights reserved.  Contact : help@oxmail.xyz